บริการพิเศษ

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

DMG สามารถให้บริการพิเศษเพื่อช่วยรับมือความท้าทายในการก่อสร้างหรือการพัฒนาโครงการที่เฉพาะเจาะจงได้ ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว สมาชิกในทีมของเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญรวมกันมากกว่า 100 ปี เรามีความยินดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ แก้ไข และสร้างสรรค์วิธีการที่มีประสิทธิผลสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

01. สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น:

 • การตรวจสอบพลังงาน ข้อเสนอการประหยัดพลังงาน
 • การศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • การประเมินทางกายภาพ: โครงสร้าง งานระบบอาคารต่างๆ นิเวศน์ทางทะเล การกัดเซาะผิวดินและชั้นดิน
 • การวินิจฉัยโรค Sick Building
 • กลยุทธ์การปรับปรุงอาคาร

02. การนำเสนอโครงการ:

 • การเลียนแบบสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ ความพร้อมของพื้นที่ การประเมินสิ่งทรงคุณค่าตามธรรมชาติ
 • การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ตามที่ระเบียบข้อบังคับกำหนดและตามความต้องการของลูกค้า)
 • การประเมินสิทธิถือครอง
 • การประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
 • การศึกษาวิธีการก่อสร้างและการใช้วัสดุก่อสร้าง
 • การเปรียบเทียบมูลค่าทางวิศวกรรม
 • การวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์รวม
 • ข้อเสนอด้านพลังงานทดแทน
 • การวิเคราะห์ความยั่งยืนและวงจรชีวิต

03. การพัฒนาโครงการโดยรวม:

 • การจัดทำผังโครงการและประเมินจำนวนห้องพัก
 • พื้นที่ใช้สอยในส่วนต่างๆ
 • ผลตอบแทนจากการลงทุน
 • ระเบียบในการปฏิบัติงานร่วมกันและสายการบังคับบัญชา
 • การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก การเป็นพยานโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ สัญญาต่างๆ รวมถึงอนุญาโตตุลาการ
ติดต่อเรา

DMG เชื่อว่าการบริหารจัดการที่ดีเริ่มต้นด้วยการพูดคุย ปรึกษาหารือถึงความต้องการที่ชัดเจน มีการจดบันทึกที่ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งยังต้องมีการจัดการระบบเอกสารที่ดี

พื้นฐานด้านการออกแบบและวิศวกรรมของเราทำให้ DMG มีความสามารถในการจัดการกระบวนการพัฒนาและการออกแบบที่สมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การประกวดราคา การทำสัญญากับผู้ออกแบบ การดำเนินการ และการบริหารด้านการออกแบบ

พร้อมที่จะพูดคุยกับเราหรือยัง

ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งและรอบด้านของ DMG พร้อมด้วยประวัติความสำเร็จในหกประเทศ ทำให้สามารถให้บริการพัฒนาและการจัดการการก่อสร้างที่ไม่มีใครเทียบได้

มาพูดคุยกัน