การบริหารงานก่อสร้าง

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง หมายถึง ผู้ที่คอยตรวจสอบ อนุมัติ ประสานงาน และรับรองงาน วัสดุ อุปกรณ์ ความปลอดภัย วิธีการก่อสร้างของผู้รับเหมา คนงาน และผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่อยู่ตลอดเวลา ตำแหน่งผู้จัดการงานก่อสร้างต้องมีความรับผิดชอบสูง ซึ่ง DMG ได้เลือกสรรค์ผู้ที่มีประสบการณ์และความมุ่งมั่น พร้อมกับความรู้รอบด้านและความสนใจในสิ่งต่าง ๆ ของงานก่อสร้างมาทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะ

เรากำหนดให้ผู้จัดการงานก่อสร้างจะต้องมีความจำที่ดี ใส่ใจในรายละเอียด และสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี นอกจากจะมีความสามารถเชิงลึกเฉพาะด้านแล้ว ผู้จัดการงานก่อสร้างของ DMG ยังต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีประสานงานด้วยความชัดเจน กระตุ้นผู้ร่วมงานด้วยความเคารพ และการวางแผนด้วยความเข้าใจ ทั้งนี้ผู้จัดการโครงการจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน วิธีการ การสื่อสาร ระยะเวลา และการจัดการทั่วไปในการก่อสร้าง

ติดต่อเรา
Construction Management Phuket

ทีมฝ่ายจัดการงานก่อสร้างสามารถสร้างสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนด แม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับสภาพอากาศที่เลวร้าย โรคระบาด ข้อโต้แย้งจากผู้รับเหมา การเปลี่ยนแปลงแบบในวินาทีสุดท้าย หรือการล่าช่าในการจัดส่งวัสดุ ทั้งผู้จัดโครงการและผู้จัดการงานก่อสร้างล้วนมีความสำคัญในการบริหารจัดการโครงการที่ประสบความสำเร็จ แม้ว่า DMG จะมีความคล่องแคล่วและมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำหน้าที่ทั้งสองนี้ด้วยตนเอง แต่ผลงานที่น่าจดจำและประสบความสำเร็จที่ผ่านมาของเราเกิดจากการทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นด้วย

ทั้งผู้จัดโครงการและผู้จัดการงานก่อสร้างล้วนมีความสำคัญในการบริหารจัดการโครงการที่ประสบความสำเร็จ

ความสำเร็จ แม้ว่า DMG จะมีความคล่องแคล่วและมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำหน้าที่ทั้งสองนี้ด้วยตนเอง แต่ผลงานที่น่าจดจำและประสบความสำเร็จที่ผ่านมาของเราเกิดจากการทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นด้วย

DMG เป็นผู้นำด้านการบริหารงานก่อสร้าง

บริการในการบริหารงานก่อสร้างของ DMG ประกอบด้วย

 • การวิเคราะห์พื้นที่โครงการทางกายภาพ สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ความสามารถในการเข้าถึง และความอ่อนไหวของสภาพโดยรอบพื้นที่
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ การเชื่อมต่อระบบต่างๆ ความสามารถในการก่อสร้าง และแผนงานการออกแบบ
 • การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับเหมา
 • การให้คำแนะนำวิธีการก่อสร้าง
 • คำปรึกษากับทีมงานในเรื่อง แผนงานก่อสร้าง สภาพโครงการ และข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารการประกวดราคาของผู้รับเหมา
 • การกำหนดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของผู้รับเหมา
 • การให้ข้อมุลความจำเป็นในการทำตัวอย่างวัสดุ ห้องตัวอย่าง การทดสอบวัสดุจากหน่วยงานภายนอก การตรวจสอบ และการอนุมัติแบบรายละเอียด
 • คำแนะนำเกี่ยวกับต้นทุนการก่อสร้าง การใช้พลังงาน การใช้น้ำอย่างประหยัดในระหว่างการก่อสร้าง การจัดทำแผนการก่อสร้างพร้อมกำหนดช่วงเวลาของงาน (milestones) การกำหนดช่วงเวลา แผนการจัดส่งมอบงานในแต่ละช่วงเวลา และตัวแปรที่สำคัญอื่น ๆ ในการทำให้แผนงานประสบความสำเร็จ
 • การประสานงานกับผู้รับเหมาในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก รั้วชั่วคราว แผงกั้น ถนน ทางเดิน การระบายน้ำ ไฟฟ้า การสื่อสาร น้ำประปา และสิง่จำเป็นอื่นๆ ชั่วคราวในสถานที่ก่อสร้าง
 • การประสานจัดการตรวจสอบพื้นที่ ทดสอบวัสดุ บันทึกประจำวัน รายงานรายเดือน การขอข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น RFI เพื่อขอข้อมูลจากนักออกแบบ) การจัดการด้านเอกสารในพื้นที่ก่อสร้าง (SI’s, NCR’s, MOM, RFA’s, Visitors และเอกสารอื่นๆ) การประชุมความปลอดภัย การประชุมผู้รับเหมา เอกสารการเปลี่ยนแปลงของงาน และวัสดุทดแทนต่างๆ
 • การตรวจสอบงานของผู้รับเหมา การออกเอกสารสั่งงาน และใบรับรองต่างๆ
 • ประสานงานและเข้าร่วมการทดสอบระบบต่างๆ ก่อนส่งมอบโครงการ
 • การจัดเก็บข้อมูล as-built คู่มือเจ้าของอาคาร คู่มือผู้ใช้อาคาร ข้อมูลต่างๆ ทั้งก่อนและระหว่างการก่อสร้าง

พร้อมที่จะพูดคุยกับเราหรือยัง

ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งและรอบด้านของ DMG พร้อมด้วยประวัติความสำเร็จในหกประเทศ ทำให้สามารถให้บริการพัฒนาและการจัดการการก่อสร้างที่ไม่มีใครเทียบได้

มาพูดคุยกัน