การพิจารณาโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกันและตรวจสอบของโครงการ

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

การพิจารณาโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกันและการตรวจสอบ

DMG ดำเนินการพิจารณาโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกันและการตรวจสอบโครงการ โดยส่งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ไปยังโครงการเพื่อตรวจสอบและประเมินการควบคุมดูแลโครงการ การกำหนดเวลา คุณภาพ ต้นทุน สัญญา และการบริหารความเสี่ยง

เราตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารงบประมาณ สัญญา ใบแจ้งหนี้ ภาพร่างและแผนงาน กำหนดการ และระยะเวลาทั้งหมด เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า นอกจากนี้เรายังตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและตรวจสอบและประเมินการดูแลควบคุม การสื่อสาร งานที่เสร็จสมบูรณ์ และแผนงานตามที่คาดการณ์ ซึ่งผลที่ได้จะถูกกสรุปไว้ในรายงานที่ครอบคลุมสิ่งที่สำคัญทั้งหมด นอกจากนี้เรายังสามารถเสนอคำแนะนำในการพัฒนาขีดความสามารถในการก่อสร้าง การก่อสร้างตามแบบ และการประหยัดเวลา สำหรับเจ้าของ สถาบันการเงิน หรือหุ้นส่วนทางการค้าของการพัฒนา

ติดต่อเรา

DMG เป็นผู้นำด้านการตรวจสอบและพิจารณาโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน

การตรวจสอบการก่อสร้างมีประโยชน์ต่อทั้งเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา

การตรวจสอบการก่อสร้างมีประโยชน์ต่อทั้งเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา โดยทำให้เกิดการกำกับดูแลโครงการและแสดงให้เห็นความคาดหวังของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เมื่อเริ่มดำเนินการ บริการพิจารณาโดยผู้ที่มีความสามารถในระดับเดียวกันของ DMG ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรต่าง ๆ ของโครงการและช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องคนอื่น เช่น นักออกแบบ เจ้าของ ผู้รับเหมา และผู้จัดการโครงการ มีความเข้าใจในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายและความคาดหวังด้านความสำเร็จของโครงการที่ดีขึ้น

การตรวจสอบโครงการทั่วไปสามารถตรวจพบจุดอ่อนของโครงการที่มีราคาสูง ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงต้นทุนอย่างไม่เหมาะสมและการทำงานหนักเกินไป ในทำนองเดียวกันนี้ กระบวนการพิจารณาโดยผู้ที่มีความสามารถในระดับเดียวกัน สามารถชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งในการประสานงานทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง ความขัดแย้งเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในการออกแบบ และการก่อสร้างตามแบบแผนดังกล่าวนั้น (เช่น การใช้วัสดุทดแทนที่ด้อยคุณภาพ การกำหนดลักษณะเฉพาะที่ไม่จำเป็น การละเลยผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยเป็นต้น)

พร้อมที่จะพูดคุยกับเราหรือยัง

ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งและรอบด้านของ DMG พร้อมด้วยประวัติความสำเร็จในหกประเทศ ทำให้สามารถให้บริการพัฒนาและการจัดการการก่อสร้างที่ไม่มีใครเทียบได้

มาพูดคุยกัน