การตรวจสอบและพิจารณาทบทวนความถูกต้องของโครงการโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด

การตรวจสอบและพิจารณาทบทวนความถูกต้องโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

DMG การตรวจสอบและพิจารณาทบทวนความถูกต้องของโครงการโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยส่งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ไปยังโครงการเพื่อตรวจสอบและประเมินการแบบแผนการบริหารโครงการ ระยะเวลา คุณภาพ ต้นทุน สัญญา และการบริหารความเสี่ยง

ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เช่น งบประมาณ สัญญา เอกสารการเบิกจ่าย แบบก่อสร้าง แผนงาน ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมด เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการ นอกจากนี้เรายังตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างตรวจสอบและประเมินวิธีการบริหารควบคุมโครงการ วิธีการติดต่อสื่อสาร ลำดับงานที่จะส่งมอบ และแผนงานตามที่คาดการณ์ ซึ่งผลที่ได้จะถูกกสรุปไว้ในรายงานที่จะครอบคลุมสาระสำคัญทั้งหมดที่กล่าวมา นอกจากนี้เรายังสามารถเสนอคำแนะนำในการเพิ่มขีดความสามารถในการก่อสร้าง การออกแบบ วิธีการประหยัดเวลาของโครงการ โดยทั่วไปการดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาทบทวนความถูกต้องของโครงการโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับสำหรับเจ้าของโครงการ สถาบันการเงิน หรือหุ้นส่วนทางการค้า เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการ

ติดต่อเรา

DMG เป็นผู้นำด้านการการตรวจสอบและพิจารณาทบทวนความถูกต้องโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

การตรวจสอบประเมินงานก่อสร้างมีประโยชน์ต่อทั้งเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา

การตรวจสอบประเมินงานก่อสร้างมีประโยชน์ต่อทั้งเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา โดยทำให้เกิดการกำกับดูแลโครงการและแสดงให้เห็นความคาดหวังของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เมื่อเริ่มดำเนินการ การบริกาการพิจารณาทบทวนความถูกต้องโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญของ DMG ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทรัพยากรต่าง ๆ ของโครงการและยังช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องในส่วนต่างๆ เช่น นักออกแบบ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และผู้จัดการโครงการ มีความเข้าใจในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายและความคาดหวังถึงความสำเร็จของโครงการที่ดีขึ้น

การตรวจสอบโครงการทั่วไปสามารถทำให้ตรวจพบจุดบกพร่องของโครงการที่เกิดมูลค่าต่องบประมาณการก่อสร้าง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการเพื่อลดต้นทุนที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน ในทำนองเดียวกันนี้กระบวนการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญนี้ สามารถชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคต่างๆ ในการประสานงานที่ทำให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้น ความขัดแย้งหรือไม่เหมาะสมของการออกแบบและการก่อสร้าง เช่น การเลือกใช้วัสดุทดที่เหมาะสมกว่า ลดสเปกที่ไม่ทำเป็นต่างๆ วิธีการเลือกให้ชผลิตภัณฑ์ที่ความปลอดภัยและเหมาะสมกับงานนั้นๆ เป็นต้น

พร้อมที่จะพูดคุยกับเราหรือยัง

ความเชี่ยวชาญที่ลึกซึ้งและรอบด้านของ DMG พร้อมด้วยประวัติความสำเร็จในหกประเทศ ทำให้สามารถให้บริการพัฒนาและการจัดการการก่อสร้างที่ไม่มีใครเทียบได้

มาพูดคุยกัน