ชุมชนตามแผน

ชื่อโครงการ: โครงการไพน์ทรี

ขอบเขต: ผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน

วันที่เสร็จสมบูรณ์: พ.ศ. 2554

ขนาด: 237,634 m2