คอนโดมิเนียม

ชื่อโครงการ: ลากูน่าภูเก็ต – แคสเซีย 3

ขอบเขต: ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

วันที่เสร็จสมบูรณ์: พ.ศ. 2562

ขนาด: 19,772 m2