การปรับปรุงโรงแรม

ชื่อโครงการ: โรงแรมชิ 1033 กรุงเทพมหานคร

ขอบเขต: ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน

วันที่เสร็จสมบูรณ์: ระยะเวลาโครงการ เดือนตุลาคม 2564

ขนาด: 8,200 m2