คอนโดมิเนียม

ชื่อโครงการ : แสนสิริบ้านไม้ขาว ภูเก็ต

ขอบเขต: ตัวแทนเจ้าของ

วันที่เสร็จสมบูรณ์: ระยะเวลาโครงการ เดือนธันวาคม 2020

ขนาด: 37,482 m2