การแนะนำ

ในข้อกำหนดเหล่านี้ “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึงบุคคลใด ๆ ที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้ และ “เรา” “ของเรา” และ “พวกเรา” หมายถึง บริษัท ดิเวลลอปเมนท์ แมเนจเมนท์ กรุ๊ป จำกัด (DMG), ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 55/306 หมู่ 1, ศรีสุนทร, ถลาง, ภูเก็ต ประเทศไทย หน้านี้กำหนดเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงสิ่งตีพิมพ์ใดๆ และเนื้อหาอื่นๆ ที่มีให้ดาวน์โหลด (“ข้อมูล”) มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปของคุณเท่านั้น และให้บริการฟรี ข้อมูลนี้ไม่ใช่และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะใดๆ ไม่มีข้อมูลใดที่ถือเป็นหรืออาจใช้อ้างอิงเป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือวิชาชีพอื่นๆ หากคุณต้องการข้อมูลเฉพาะใดๆ ที่คุณอาจจัดการด้วย โปรดติดต่อเราหรือเยี่ยมชมส่วนที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา ข้อมูลมีให้ “ตามสภาพ” และเราไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด (โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้และข้อมูลบนเว็บไซต์ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอ ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ และไม่มี การเป็นตัวแทนหรือการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับสัญญาใดๆ ที่อาจเข้าทำสัญญา ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกที่ลิงค์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกนำไปที่ไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกไซต์ที่คุณเยี่ยมชม เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

ความรับผิด

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราไม่และจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดสำหรับความเสียหาย ความรับผิด ความสูญเสียใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร ธุรกิจหรือข้อมูล) ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเกิดขึ้นจาก เป็นผลจาก หรือเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเรากับคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าถึง การใช้ หรือพึ่งพา หรือไม่สามารถเข้าถึง ใช้ หรือพึ่งพา เว็บไซต์นี้ และ/หรือ เนื้อหา เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และ/หรือ เนื้อหา หรือลิงก์ใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง การใช้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ความรับผิด ความสูญเสีย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร) ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการละเมิด สัญญา ส่วนของเจ้าของหรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้น จากหรือเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือจากความสัมพันธ์ของเรากับคุณ

ทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการใช้ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์นี้และข้อมูลที่มีอยู่ สงวนลิขสิทธิ์ ยกเว้นในขอบเขต (ถ้ามี) ที่เรายินยอมเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรที่ส่งถึงคุณ ห้ามคัดลอก แสดง แก้ไข ทำซ้ำ เก็บไว้ในระบบเรียกคืน ส่งต่อ (ในรูปแบบใดหรือด้วยวิธีการใดๆ) ยกเว้นในขอบเขต (ถ้ามี) ที่เรายินยอมเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร เผยแพร่ ใช้สำหรับสร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือใช้ในทางอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือสาธารณะ อย่างไรก็ตาม เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ดังต่อไปนี้:

  • คุณรักษาลิขสิทธิ์และประกาศกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดในแต่ละสำเนา;
  • คุณสามารถเก็บข้อมูลนั้นไว้ชั่วคราวเท่านั้น
  • คุณสามารถใช้ข้อมูลนั้นในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เท่านั้น และ
  • เราไม่ให้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือใบอนุญาตใดๆ แก่เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เนื้อหาลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของเรา

อำนาจศาล

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตาม กฎหมาย ไทย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการตัดสินโดยศาลประเทศไทย ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ตามกฎหมายของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย แม้ว่าคุณจะเข้าถึงเว็บไซต์หรือข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์จากนอกประเทศไทยก็ตาม . การเข้าถึงดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และคุณต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดในประเทศที่คุณอาศัยอยู่